برنج نیم دانه ایرانی (شمال)

75,000  55,556 

مقدار: